Zgłaszanie streszczeń i prac naukowych

1. Informacje ogólne

 • Streszczenia i prace naukowe mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników dostępnego na stronie: http://www.zjazdptmr.viamedica.pl. Streszczenie i praca naukowa powinny zostać przesłane w jednym pliku.
 • Aby zgłosić streszczenie, należy najpierw zarejestrować się za pośrednictwem internetu (strona www zjazdu, zakładka Rejestracja).
 • Streszczenie musi być zgłoszone w języku polskim.
 • Zgłaszane streszczenie oraz praca naukowa nie mogą być uprzednio publikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
 • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski (szczegółowe wytyczne: punkt 3. Układ streszczenia). Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków należy podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
 • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń i prac naukowych upływa 28.02.2015 roku.
 • Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem.
 • Każde zgłoszone streszczenie będzie poddane ocenie anonimowo, przez niezależnych recenzentów.
 • Termin otrzymania oceny recenzentów: do 7.04.2015 roku.
 • Termin powiadomienia autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy: do 23.04.2015 roku.

2. Kategorie tematyczne streszczeń

Należy określić jedną kategorię tematyczną, do której należy zgłaszane streszczenie:

1.      kardiologia,

2.      diabetologia,

3.      onkologia,

4.      pulmonologia,

5.      wakcynologia,

6.      medycyna rodzinna,

7.      psychiatria i psychologia,

8.      inne.

3. Układ streszczenia

 • Streszczenie musi zawierać:
  1. tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI);
  2. pierwsze litery imion i nazwisk wszystkich autorów, z podkreśleniem osoby prezentującej pracę, afiliację każdego z autorów (nazwa instytucji oraz miejscowość);
  3. treść streszczenia, która powinna obejmować: wstęp, cel badania, materiał i metody, wyniki, wnioski, słowa kluczowe.

·         Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 1700 znaków ze spacjami.

 • Nie należy załączać rysunków, tabel, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie ani piśmiennictwa.

4. Praca naukowa

Należy załączyć plik MS Word z pełną wersją pracy, której streszczenie jest zgłaszane.

Prace naukowe mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników dostępnego na stronie: http://www.zjazdptmr.viamedica.pl.

Praca o objętości 10 000 znaków ze spacjami musi zawierać:

1.      tytuł w języku polskim (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI);

2.      tytuł w języku angielskim (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI);

3.      pełne imiona i nazwiska autorów z uwzględnieniem udziału pracy (A — przygotowanie projektu badania, B — zbieranie danych, C — analiza statystyczna, D — interpretacja danych, E — przygotowanie maszynopisu, F — opracowanie piśmiennictwa, G — pozyskanie funduszy), afiliację każdego z autorów (nazwa instytucji oraz miejscowość);

4.      streszczenie w języku polskim (z podziałem na: wstęp, cel badania, materiał i metody, wyniki, wnioski, słowa kluczowe) — przygotowane według podanych wyżej wytycznych;

5.      streszczenie w języku angielskim (z podziałem na: background, objectives, material and methods, results, conclusions, key words);

6.      treść w języku polskim (z podziałem na: wstęp, cel badania, materiał i metody, wyniki, wnioski), praca może zawierać tabele oraz ryciny;

7.      piśmiennictwo;

8.      dyskusję;

9.      osobę odpowiedzialną oraz adres do korespondencji.

Wszystkie prace naukowe zakwalifikowane do prezentacji podczas XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej zostaną opublikowane w czasopismach „Forum Medycyny Rodzinnej” bądź „Family Medicine & Primary Care Review”.

Regulamin ogłaszania prac w Kwartalniku Family Medicine & Primary Care Review pdf 
Aktualna punktacja Kwartalnika Family Medicine & Primary Care Review: 5 punktów wg listy B MNiSW, 2014.

Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji i jej publikacji jest uiszczenie zjazdowej opłaty rejestracyjnej.